Nygårdsområdet

Pågående arbeid: Lyder Sagens gate.
Planlagt arbeid: Allégaten, Borgermester Platous gate, Daniel Hansens gate, Fosswinckels gate, Fredrik Meltzers gate, Hans Holmboes gate, Hans Tanks gate, Herman Foss' gate, Johannes Bruns gate, Jonas Reins gate, Nygårdsgaten, Strømgaten.

Graveklubben planlegger etablering av ny infrastruktur i området samt opprusting av det eksisterende. Gatene skal fornyes ved å tilrettelegge for gåbyen, sykkelbyen og rikere byliv. Dette inkluderer blant annet bredere fortau, nye bymøbler, bytrær og grøntstrukturer, og noen gater skal tilrettelegges for sykling. Det planlegges flere gatetun i området, og i noen gater blir det avsatt plasser til bildelingsbiler med ladefasiliteter. Bydelen skal tilpasses større mengder nedbør i fremtiden, ved at overvannet i større grad håndteres synlig og over bakken. Bosspannene skal vekk, og erstattes med bossnettet.

Prosjektets omfang

  • BIR Nett skal etablere bossnett i området, og er også administrator for prosjektet.
  • Vann- og avløpsetaten skal fornye deler av vannledningsnettet. Avløpsnettet skal fornyes og det skal bygges et separat system for overvannshåndtering.
  • BKK Nett skal fornye strømførende kabler og økning av kapasiteten i nettet.
  • Bymiljøetaten skal forbedre gater og byrom, og tilrettelegge området bedre for myke trafikanter. Det skal også etableres et mobilpunkt med bildelingsbiler og sykkelparkering.
  • Bergen Fiber skal etablere fiberbredbånd.

Prosjektets gjennomføring

Prosjektet bygges ut i faser i tett samarbeid med nødetatene. Dette er for å sikre at utrykningskjøretøy skal ha tilkomst til enhver tid, og for å skåne omgivelsene. Gang- og biltrafikken vil tidvis legges om, og antall tilgjengelige parkeringsplasser vil påvirkes. Det vil til enhver tid være tilkomst til boliger for gående og bevegelseshemmede.

Viktig informasjon til huseiere, kontaktinformasjon og kart over anleggsområdet

Kart og fremdriftsplan

  • Del 1: Planlagt avslutning vår 2023
  • Del 2: Tidligst oppstart sommer 2022
  • Del 3: Tidligst oppstart høst 2023
  • Del 4: Tidligst oppstart 2026

Kart: Klikk på de markerte gatene for mer informasjon.

Pågående gravearbeid    
Planlagt gravearbeid    


BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor