Informasjon for kunder

Bossnett

Bossnett er ikke bare for husholdningene. Næringslivskunder kan også benytte seg av det rørbaserte bossnettet på frivillig basis, men mot betaling. Større næringsbygg og borettslag kan få egne nedkast. BIR Nett AS skal ikke være en avfallsaktør som har direkte kontakt med kunden. Næringsliv vil på samme måte som i dag måtte forholde seg til eksisterende leverandør av renovasjonstjenester. Det skal sorteres for restavfall, og papir, men det planlegges å kunne sortere for plast og matavfall. Brukstilgang til nedkastene sikres via nøkkelkort.Les mer
Kontakt BIR Nett

Vann og avløp

Når det legges nye ledninger, og gaten/fortauet er gravet opp, oppfordres huseierne til å benytte anledningen til å fornye sitt private ledningsnett, og evt. gjøre nødvendige tiltak på grunnmur. Bergen Vanns ansvar er å sørge for en tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en miljømessig riktig avløpshåndtering. Dette gjør vi ved å skifte ut gamle ledninger før det blir vannledningsbrudd, eller at avløpsledninger kollapser eller tilstoppes. Andre årsaker er at vi separerer avløp og overvann, slik at renseanleggenes kapasitet ikke går med til å rense overvann.

Fjernvarme

Eviny Termo AS (tidl. BKK Varme AS) har bygget ut og driver fjernvarmeanlegget i Bergen. Anlegget utnytter energi fra avfallsforbrenning til å varme opp over 200 større bygg i Bergen. Fjernvarmeanlegget er et fleksibelt distribusjonssystem for varme som også kan benytte andre energikilder enn avfall.

Fjernvarmeanlegget ble åpnet i 2003 og leverer varme til kunder i området fra Kokstad og inn i Bergen sentrum. Alle bygg som har vannbåren varme eller felles system for varmt tappevann kan tilknyttes fjernvarmenettet. Det pågår en kontinuerlig utvidelse av fjernvarmenettet, også i Bergen sentrum. Sjekk hvor det skal graves, så ser du om fjernvarmen er på vei til ditt bygg.

Strømforsyning

BKK Nett foretar en vurdering av tilstand og kapasitet på eksisterende kabelnett, og fornyer kabelnettet i den grad det ansees nødvendig. BKK Nett har som områdekonsesjonær tilknytningsplikt for alle nettkunder og har ansvar for fremføring av stikkledning frem til den enkelte kundes inntakspunkt. Kunder som har behov for å øke effektuttaket bør benytte anledningen til å få lagt nye stikkledningskabler. Søknad om økt effektuttak må sendes via installatør.

Kontakt BKK Nett

Bergen Vann    |    BIR Nett    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor