Forprosjektet for gateopprustning av Neumanns gate med tverrgater sendt på høring

I tillegg til at gatene blir opprustet, skal vann- og avløpsrør skiftes og rørbasert bossnett etableres.

Byrådet behandlet saken i møte 05.03.15 (sak 1071-15) og fattet følgende vedtak:
"Forprosjektet for gateopprustning av Neumanns gate med tverrgater, sendes på høring. Byrådet vil etter høringen ta stilling til hvilke tiltak som skal gjennomføres, og finansiering av disse."

Grunneiere, beboere og næringsdrivende har nå mulighet til å komme med merknader til planene.

Se informasjonsbrosjyre med nøkkelopplysninger om prosjektet.


Publisert: 16.03.2015
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor